VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANYKŠČIŲ MENŲ INKUBATORIAUS ĮSTATAI

PATVIRTINTA
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr.TS-323

 

I. BENDROJI DALIS

1.    Viešoji įstaiga „Anykščių menų inkubatorius – menų studija“  (toliau – AMI) yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą.
2.    Savo veikloje AMI vadovaujasi šiais Įstatais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Viešųjų įstaigų, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.
3.    AMI pagal savo prievoles atsako tik jam nuosavybės teise priklausančiu turtu. AMI neatsako pagal dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal AMI prievoles.
4.    AMI pavadinimas – Viešoji įstaiga Anykščių  menų inkubatorius – menų studija
5.    AMI teisinė forma – viešoji įstaiga.
6.    AMI buveinė: Biliūno g. 53, Anykščiai, Lietuvos Respublika.
7.    AMI veiklos laikotarpis neribotas.
8.    AMI finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

II. CENTRO VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

9.    Pagrindinis  tikslas yra organizuoti renginius, teikti informacijos, konsultacijų, rezidentavimo ir mokymo paslaugas bei praktinę pagalbą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams, susijusiems su menu,  kurių buveinė yra Anykščių rajono savivaldybėje, naujai įsteigtiems verslo subjektams padėti įsikurti, plėtoti veiklą ir prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti konkurencingumą ir veiklos veiksmingumą, prisidėti prie  tarptautinio bendradarbiavimo užmezgimo, rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją. Teikti nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimą;
10.    AMI:
10.1.    Teikia informacines, konsultacines, metodines paslaugas;
10.2.    organizuoja renginius;
10.3.    kaupia, analizuoja ir publikuoja informaciją, susijusią su kūrybinių industrijų plėtra Anykščių rajone;
10.4.    rengia Anykščių rajono kūrybinių industrijų žemėlapius, plėtros planus;
10.5.    teikia rezidentavimo paslaugas;
10.6.    Inkubuojamiems su menu susijusiems verslo subjektams lengvatinėmis sąlygomis nuomoja patalpas bei kitą turtą ir teikia kitas vadybos ir valdymo paslaugas;
10.7.    Skatina naujų darbo vietų kūrimą bei padeda inkubuojamiems su menu susijusiems verslo subjektams  plėtoti savo veiklą;
10.8.    kaupia ir skleidžia informaciją apie verslo sąlygas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje,  propaguoja pažangias ekonomikos idėjas visuomenėje;
10.9.    teikia informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas, rengia kvalifikacijos kėlimo kursus ir seminarus;
10.10.    siekia pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą Centro veiklai;
10.11.    skatina naujų technologijų ir mokslo naujovių diegimą versle;
10.12.    padeda užmegzti kontaktus tarp potencialių  partnerių, konsultuoja ir rengia verslo plėtros ir investicijų projektus;
10.13.    bendradarbiauja su kitomis paslaugų verslui tinklo įstaigomis, paramą verslui teikiančiomis institucijomis Lietuvoje ir užsienyje;
10.14.    dalyvauja užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų paramos SVV programose ir projektuose;
10.15.    reprezentuoja rajoną Lietuvoje bei užsienyje;
10.16.    Siekia pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą AMI veiklai;
10.17.    AMI vykdo šią pagrindinę komercinė – ūkinę  veiklą:  nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas  (68.20).
11.    Savo tikslams pasiekti AMI verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su AMI veiklos tikslais:

 

Veiklos rūšis

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytos veiklos, kuri sutampa ar yra artima pateiktai 1 stulpelyje veiklos rūšiai, kodas
Leidybinė veikla 58
Kitas spausdinimas 18.12
Įrašytų laikmenų tiražavimas 18.20
Knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.61
Laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.62
Kitų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse 47.7
Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba 47.78.10
Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse 47.99
Kita apgyvendinimo veikla 55.9
Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla 55.20
Kita apgyvendinimo veikla 55.90
Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla 79
Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla 66
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas 68.20
Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį 68.32
Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma 77.33
Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla 62
Informacinių paslaugų veikla 63
Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai 72.20.20
Teisinė veikla 69.10
Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais 69.20
Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa 73.20
Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla 70
Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla 70.21
Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla 70.22
Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla 74.90
Švietimui būdingų paslaugų veikla 85.60
Inžinerinė –  technologinė veikla 71.12.10
Reklama ir rinkos tyrimas 73
Įdarbinimo veikla 78
Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla 74.90
Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla 82
Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla 82.20
Švietimas 85
Sportinė ar mėgėjų žvejyba bei su ja susijusi veikla 93.19.20
Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla 93.29
Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla 79.90
Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla 90
Scenos pastatymų veikla 90.01
Meno įrenginių eksploatavimo veikla 90.04

12.    Savo tikslams pasiekti AMI verčiasi ir kitomis įstatymų nedraudžiamomis ūkinėmis  komercinėmis veiklomis, kurios yra neatsiejamai susijusi su AMI veiklos tikslais.

III.    AMI TEISĖS IR PAREIGOS

13.    AMI gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, šiems Įstatams ir veiklos tikslams.
13.1.    Turėti sąskaitas bankuose įstatymuose nustatyta tvarka;
13.2.    Pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo įstatymų ir šių įstatų nustatyta tvarka;
13.3.    Sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus;
13.4.    Teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;
13.5.    Teikti bei gauti labdarą ir paramą;
13.6.    Steigti filialus;
13.7.    Reorganizuotis, steigti įstatymų nustatyta tvarka ne pelno organizacijas, įmones;
13.8.    Naudoti lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
13.9.    Skelbti konkursus priemonėms įgyvendinti ir dalyvauti tokiuose konkursuose;
13.10.    Užmegzti tarptautinius ryšius, keistis specialistais;
13.11.    Stoti į ne pelno organizacijų asociacijas, tarp jų ir tarptautines bei dalyvauti jų veikloje;
13.12.    Turėti kitas teises ir pareigas, nustatytas įstatymuose ar kituose teisės aktuose bei šiuose Įstatuose.
14.     AMI neleidžiama:
14.1.    gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta šiuose Įstatuose;
14.2.    neatlygintinai perduoti AMI turtą nuosavybėn, pagal patikėjimo ar panaudos sutartį AMI dalininkui ar su juo susijusiam asmeniui (kaip jis apibrėžtas Viešųjų  įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje), išskyrus AMI likvidavimo atveju;
14.3.    skolintis pinigų už palūkanas iš savo dalininko ar su juo susijusio asmens (kaip jis apibrėžtas Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje);
14.4.    užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą.

IV. AMI DALININKAI, NAUJŲ DALININKŲ PRIĖMIMO TVARKA, DALININKO TEISIŲ PERLEIDIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

15.   Fiziniai ir juridiniai asmenys, steigimo sutartyje ar šiuose Įstatuose numatytomis sąlygomis perdavę AMI įnašą, ar asmenys, kuriems dalininko teisės yra perleistos įstatymų ir šių Įstatų nustatyta tvarka, yra AMI dalininkai.
16.    AMI dalininkai ir jų įnašų vertė yra įrašomi AMI dokumentuose, o kiekvienam dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas.
17.    Jeigu dalininkas papildomai perduoda AMI įnašus, parduoda ar kitaip perleidžia dalininko teises kitam asmeniui, turi būti atitinkamai pakeičiami įrašai AMI dokumentuose ir pakeičiami įnašų vertę patvirtinantys dokumentai.
18.    Dalininkas turi teisę dalyvauti ir balsuoti AMI visuotiniuose dalininkų susirinkimuose; susipažinti su AMI dokumentais ir gauti informaciją apie AMI veiklą; gauti likviduojamo AMI turto dalį, kurios vertė negali būti didesnė, nei nurodyta jo įnašų vertę patvirtinančiame dokumente; šių Įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims dalininko teises, išskyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybė ar savivaldybė. Valstybės ar savivaldybės viešosios įstaigos dalininko teisės gali būti perduotos kitiems juridiniams asmenims Viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nustatytais atvejais ir būdais. Dalininkas turi ir kitų įstatymuose nustatytų teisių.
19.    Nauji dalininkai priimami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.
20.    Asmuo, pageidaujantis tapti nauju AMI dalininku, pateikia AMI vadovui prašymą juo tapti. Prašyme turi būti nurodyti duomenys apie asmenį, pageidaujantį tapti  AMI dalininku (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), taip pat numatomas įnašas pinigais ar įnašo vertė, kuri nurodyta turto vertinimo ataskaitoje. Be to, prašyme turi būti pareikštas pritarimas AMI veiklos tikslams. Kartu su prašymu turi būti pateikta turto vertinimo ataskaita, jei numatoma perduoti materialųjį ar nematerialųjį turtą.
21.    AMI vadovas, gavęs asmens, pageidaujančio tapti AMI dalininku, prašymą, turi per 30 kalendorinių dienų sušaukti visuotinį dalininkų susirinkimą naujam dalininkui priimti. Visuotiniame dalininkų susirinkime, kurio darbotvarkėje numatomas naujų dalininkų priėmimas, dalininkų pritarimu gali dalyvauti asmenys, pageidaujantys tapti naujais dalininkais. Minėtiems asmenims nedalyvavus susirinkime, AMI vadovas per 5 darbo dienas turi juos informuoti apie visuotinio dalininkų susirinkimo priimtą sprendimą dėl naujų dalininkų.
22.    Visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą priimti naują dalininką, dalininku tapti pageidaujantis asmuo tampa AMI dalininku, kai perduoda AMI  savo prašyme nurodytą įnašą.
23.    Apie savo sprendimą perleisti AMI dalininko teises dalininkas turi raštu pranešti AMI vadovui, nurodydamas duomenis apie asmenį (juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), kuriam ketina perleisti savo teises, taip pat nurodo perleidimo būdą ir numatomą sandorio datą. Apie gautą dalininko pranešimą AMI vadovas per 5 darbo dienas turi informuoti kitus dalininkus.
24.    Asmuo, įgijęs dalininko teises, tampa AMI dalininku nuo jo įregistravimo AMI dokumentuose dienos. AMI vadovas, gavęs AMI dalininko teisių perleidimo sandorį patvirtinantį dokumentą, per 3 darbo dienas turi įregistruoti dalininką AMI dokumentuose. Šio dalininko turimų balsų skaičius, įgyvendinant jo teisę balsuoti visuotiniame dalininkų susirinkime, lygus jam teises perleidusio dalininko turėtam balsų skaičiui.
25.    Apie tai, kad yra įregistruotas naujas AMI dalininkas, AMI vadovas per 5 darbo dienas šių Įstatų nustatyta tvarka turi pranešti AMI dalininkams.

V. DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO AMI TVARKA

26.    Dalininkų įnašai sudaro dalininkų kapitalą. Dalininkų kapitalas gali būti didinamas tik papildomais įnašais. Papildomas įnašas AMI perduodamas dalininko iniciatyva. Dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialusis ir nematerialusis turtas.
27.    Dalininkų įnašai AMI  perduodami tokia tvarka:
27.1.    pinigai įmokami į AMI sąskaitą;
27.2.    turtas AMI perduodamas surašant perdavimo-priėmimo aktą.
28.    Aktą pasirašo turtą perduodantis dalininkas ir AMI vadovas. Perduodant turtą, AMI turi būti pateikta ir šio turto vertinimo ataskaita. Turto vertinimas atliekamas dalininko lėšomis.

VI. AMI VALDYMAS

29.    AMI organai yra šie:
29.1.    visuotinis dalininkų susirinkimas;
29.2.    taryba – patariamasis kolegialus organas;
29.3.    AMI vadovas – direktorius.
30.    AMI negali įgyti civilinių teisių ir pareigų per savo dalininkus.

VII.    DALININKŲ SUSIRINKIMAS

31.    Visuotinis dalininkų susirinkimas:
31.1.    keičia AMI Įstatus;
31.2.    tvirtina AMI metinius veiklos planus, strategiją ir veiklos ataskaitas;
31.3.    nustato paslaugų, darbų, produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles;
31.4.    skiria ir atleidžia AMI vadovą, nustato jo darbo sutarties sąlygas;
31.5.    sudaro Tarybą;
31.6.    tvirtina metinę finansinę atskaitomybę;
31.7.    priima sprendimus dėl naujų dalininkų priėmimo;
31.8.    priima sprendimą tapti kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
31.9.    tvirtina pareigybių, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka, sąrašą;
31.10.    tvirtina konkurso į šias pareigybes organizavimo taisykles;
31.11.    priima sprendimą dėl AMI nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;
31.12.    priima sprendimą dėl AMI reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;
31.13.    priima sprendimą pertvarkyti AMI;
31.14.    priima sprendimą likviduoti AMI ar atšaukti jo likvidavimą;
31.15.    skiria ir atleidžia likviduotoją, kai sprendimą likviduoti AMI priima visuotinis dalininkų susirinkimas;
31.16.    nustato AMI vidaus kontrolės tvarką;
31.17.    priima sprendimą dėl AMI audito ir renka audito įmonę;
31.18.    priima sprendimą steigti Centro filialus ar atstovybes, tvirtina jų nuostatus, priima sprendimą dėl jų veiklos nutraukimo;
31.19.    sprendžia kitus Viešųjų įstaigų įstatyme ir šiuose Įstatuose dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.
32.    AMI vadovas eiliniam dalininkų susirinkimui privalo pateikti AMI metinę finansinę atskaitomybę ir praėjusių finansinių metų AMI veiklos ataskaitą.

VIII.    TARYBA

33.    Taryba yra AMI patariamasis kolegialus organas, sudaroma dvejiems metams iš 3 narių  dalininkų susirinkimo sprendimu. Tarybos kompetencijai priskiriama:
33.1.    svarstyti ir rekomenduoti visuotiniams dalininkų susirinkimams tvirtinti AMI sąmatas;
33.2.    svarstyti ir teikti visuotiniams dalininkų susirinkimams išvadas ir pasiūlymus dėl AMI veiklos planų ir ataskaitų;
33.3.    svarstyti ir teikti visuotiniams dalininkų susirinkimams išvadas ir pasiūlymus dėl AMI finansinės atskaitomybės;
34.    dalininkų susirinkimui, kurio darbotvarkėje numatyta sudaryti  Tarybą, AMI vadovas pateikia sąrašą institucijų, kurių atstovai yra pageidaujami Taryboje, sąrašą. Bendras sąraše nurodytų  organizacijų ir valstybės bei savivaldybės valdymo institucijų (toliau – subjektų) skaičius neturi būti mažesnis nei 3.
35.    dalininkas savo turimus balsus paskirsto trims sąraše nurodytiems subjektams. Balsavimo rezultatai sumuojami.
36.    Į daugiausia balsų surinkusius 3 subjektus AMI vadovas per 5 darbo dienas registruotu laišku  kreipiasi su prašymu deleguoti savo atstovą į Tarybą. Tarybos nariais skiriami subjektų pasiūlyti asmenys.
37.    Taryba savo veiklą pradeda pasibaigus ją sudariusiam dalininkų susirinkimui ir atlieka savo funkcijas iki bus išrinkta nauja Taryba. Tarybai vadovauja pirmininkas, kurį iš savo narių renka Taryba. Tarybos pirmininkas privalo sušaukti Tarybos posėdžius ne rečiau kaip kartą per pusė metų. Taryba gali priimti sprendimus, jei jos posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2 nariai. Tarybos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas. Tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas darbo reglamentas.
38.    Dalininkų susirinkimas gali atšaukti visą Tarybą arba pavienius jos narius. Tarybos narys gali atsistatydinti Tarybos kadencijai nesibaigus. Tarybos narį atšaukus ar jam atsistatydinus, Tarybos nariu šių Įstatų nustatyta tvarka gali tapti kitas asmuo, kurį šių Įstatų nustatyta tvarka deleguoja subjektas, paskyręs savo atstovą.

Tarybos nariai turi teisę gauti informaciją apie AMI vykdomą veiklą. Už veiklą Taryboje jos nariams neatlyginama.
40.    AMI Tarybos nariu negali būti skiriamas AMI vadovas. Tarybos narį numatant skirti AMI vadovu, Tarybos narys turi būti atšauktas.

IX. CENTRO VADOVAS

41.    AMI vadovas – direktorius yra vienasmenis AMI valdymo organas. Jį skiria ir atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareigybės aprašymą, skatina ir skiria nuobaudas dalininkų susirinkimas. Direktorius pradeda eiti pareigas nuo paskyrimo, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip. Darbo sutartį su direktoriumi sudaro ir nutraukia dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Apie direktoriaus paskyrimą ar atleidimą bei sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo pranešti juridinių asmenų registrui.
42.    Direktorius turi būti veiksnus fizinis asmuo. Direktoriumi negali būti skiriamas asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Su direktoriumi sudaroma jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą atšaukti direktorių, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama. Darbo ginčai tarp AMI vadovo ir AMI nagrinėjami teisme. Direktorius gali suteikti įgaliojimus toms funkcijoms, kurios jam priskirtos, atlikti.
43.     Direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, šiais Įstatais, dalininkų susirinkimo sprendimais ir pareigybės aprašymu.
44.    Direktorius organizuoja AMI veiklą ir veikia AMI vardu santykiuose su kitais asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su AMI darbuotojais. Direktorius atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą, programų vykdymą, jų asignavimų naudojimo veiksmingumą ir rezultatyvumą,  duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, pranešimą dalininkui apie įvykius, turinčius esminės reikšmės AMI veiklai, dalininkų registravimą, informacijos apie AMI veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos skelbimą, kitus veiksmus, kurie numatyti valdymo organui teisės aktuose bei šiuose Įstatuose.
45.    Direktoriaus kompetencijai priskiriama:
45.1.    rengti AMI veiklos planus ir veiklos ataskaitas;
45.2.    įgyvendinti dalininko susirinkimo priimtus sprendimus;
45.3.    pateikti reikiamus dokumentus darbotvarkės klausimais Tarybos posėdžiams;
45.4.    atidaryti ir uždaryti sąskaitas bankuose;
45.5.    užtikrinti AMI turto veiksmingą panaudojimą ir jo apsaugą;
45.6.    užtikrinti  programų vykdymą;
45.7.    nustatyti AMI struktūrą, darbuotojų atlyginimus, skirti darbuotojams paskatinimus ir drausmines nuobaudas;
45.8.    tvirtinti AMI vidaus darbo taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
45.9.    sukurti ir prižiūrėti AMI vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolės, sistemą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatas;
45.10.     atstovauti AMI teisme, valstybės ir savivaldybių valdymo organuose ir santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

X. AMI TURTAS IR LĖŠOS

46.    Valstybės ar savivaldybės, kitų asmenų turtas, perduotas AMI panaudos pagrindais, naudojamas ir valdomas panaudos sutarties nustatyta tvarka.
47.    Turtas, perduotas AMI patikėjimo teise, turi būti atskirtas nuo AMI turto. AMI privalo sudaryti ir tvarkyti jam patikėjimo teise perduoto turto apskaitą (balansą), o atsiskaitymams atlikti turi atidaryti atskirą banko sąskaitą.
48.    Nuosavybės teise priklausantį turtą AMI gali perleisti, išnuomoti, perduoti pagal panaudos sutartį, įkeisti tik AMI dalininko susirinkimo sprendimu.
49.    Lėšas, gautas kaip paramą, taip pat kitas negrąžintinai gautas lėšas AMI naudoja perdavusio asmens nurodytiems (jei perduodamas šias lėšas asmuo davė tokius nurodymus) tikslams. AMI tokias lėšas privalo laikyti atskiroje sąskaitoje ir sudaryti išlaidų sąmatą, jei tai nustatyta teisės aktuose arba lėšas perdavęs asmuo to reikalauja. AMI negali priimti lėšų, jei jas perduodantis asmuo nurodo šias lėšas naudoti kitiems tikslams, negu nustatyta šiuose Įstatuose.

XI. ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

50.    AMI Įstatus keičia  dalininko susirinkimas. Dalininko susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Įstatus, surašomas visas pakeistų Įstatų tekstas ir po juo pasirašo  dalininko susirinkimo įgaliotas asmuo.
51.    Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

XII.    FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

52.    Filialas yra struktūrinis AMI padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį AMI  funkcijų. Atstovybė yra struktūrinis padalinys, turintis teisę atstovauti AMI interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus AMI vardu.
53.    Sprendimą steigti filialą ar atstovybę priima  dalininko susirinkimas. AMI filialas ir (atstovybė) veikia pagal nuostatus, kuriuos tvirtina  dalininko susirinkimas. Be kitų, įstatymų ar AMI vadovo nustatytų reikalavimų, nuostatuose turi būti nurodyta filialo ar atstovybės:
53.1.    pavadinimas;
53.2.    buveinė;
53.3.    veiklos tikslai;
53.4.    vadovo kompetencija;
53.5.    veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;
53.6.    informaciją apie AMI.
54.    Darbo sutartį su filialo ar atstovybės vadovu AMI vardu sudaro ir nutraukia AMI vadovas.
55.    Filialas ir atstovybė gali turėti subsąskaitas. Filialo ir atstovybės turtas apskaitomas AMI finansinėje atskaitomybėje, taip pat atskiroje filialo ar atstovybės finansinėje atskaitomybėje.
56.     Filialo ir atstovybės veikla nutraukiama dalininko susirinkimo sprendimu.

XIII.     ĮSTAIGOS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA

57.    AMI dalininko pareikalavimu AMI per 5 darbo dienas privalo jam pateikti AMI dokumentus ir turimą informaciją apie AMI veiklą.
58.    AMI dokumentai ir informacija AMI dalininkui yra pateikiami AMI dalininko buveinėje.

XIV.    PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

59.    Įstatymų nustatyta tvarka ir terminais pranešimai apie AMI likvidavimą, reorganizavimą bei kitais Viešųjų įstaigų ir kituose įstatymuose nustatytais atvejais skelbiami viešai spaudoje (dienraštyje „Lietuvos rytas“) ir/arba pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai ir/arba registruotuoju laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja  Civilinis kodeksas ir Viešųjų įstaigų įstatymas.

XV. INFORMACIJOS APIE AMI VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

60.    AMI veiklos ataskaita yra vieša, kiekvieno fizinio ar juridinio asmens pareikalavimu AMI turi sudaryti jam sąlygas AMI buveinėje susipažinti su šia ataskaita. Už informacijos  teisingumą atsako AMI vadovas.


Šie Įstatai patvirtinti  dalininko susirinkime, įvykusiame 2008 m. rugsėjo 25 d.