MISIJA

Viešosios įstaigos Anykščių menų inkubatoriaus-menų studijos misija

Skatinti rajono kūrybinės visuomenės verslumą, plėtoti Anykščių miesto bei regiono bendruomenės ir meno visuomenės bendradarbiavimą, rengti vizualiojo, taikomojo meno, literatūros, teatro, šokio, muzikos projektus, kviečiant ne tik Lietuvos bet ir užsienio menininkus, propaguoti miesto ir šalies kultūrą, taip pat ruošti projektus su meninės pakraipos jaunimo institucijomis, formuoti aktyvią ir kūrybišką jaunąją menininkų kartą, plėsti kūrybinių industrijų veiklą.

TIKSLAI

Viešosios įstaigos Anykščių menų inkubatoriaus-menų studijos tikslai

 •  teikti inkubavimo paslaugas su menu susijusiems subjektams;
 •  skatinti kūrybinių menų plėtrą bei rajono mažų ir vidutinių įmonių (susijusių su menu) steigimąsi sudarant joms palankias sąlygas įsikurti ir augti;
 •  sutelkti įvairių meno šakų menininkus, jų grupes ir su menu susijusius verslus (kūrybinė industrija) plėtojančius asmenis vienoje erdvėje;
 •  sudaryti sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai savo darbus;
 •  aktyvinti visuomenės bendradarbiavimą kultūriniame gyvenime;
 •  prisidėti prie kultūros paveldo išsaugojimo.

PAGRINDINĖS VEIKLOS

Viešoji įstaiga Anykščių menų inkubatorius-menų studija:

 • Teikia informacines, konsultacines, metodines paslaugas;
 • Organizuoja renginius;
 • Kaupia, analizuoja ir publikuoja informaciją, susijusią su kūrybinių industrijų plėtra Anykščių rajone;
 • Rengia Anykščių rajono kūrybinių industrijų žemėlapius, plėtros planus;
 • Teikia rezidentavimo paslaugas;
 • Inkubuojamiems su menu susijusiems verslo subjektams lengvatinėmis sąlygomis nuomoja patalpas bei kitą turtą ir teikia kitas vadybos ir valdymo paslaugas;
 • Skatina naujų darbo vietų kūrimą bei padeda inkubuojamiems su menu susijusiems verslo subjektams  plėtoti savo veiklą;
 • Kaupia ir skleidžia informaciją apie verslo sąlygas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje,  propaguoja pažangias ekonomikos idėjas visuomenėje;
 • Teikia informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugas, rengia kvalifikacijos kėlimo kursus ir seminarus;
 • Siekia pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą Centro veiklai;
 • Skatina naujų technologijų ir mokslo naujovių diegimą versle;
 • Padeda užmegzti kontaktus tarp potencialių  partnerių, konsultuoja ir rengia verslo plėtros ir investicijų projektus;
 • Bendradarbiauja su kitomis paslaugų verslo tinklo įstaigomis, paramą verslui teikiančiomis institucijomis Lietuvoje ir užsienyje;
 • Dalyvauja užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų paramos SVV programose ir projektuose;
 • Reprezentuoja rajoną Lietuvoje bei užsienyje;
 • Siekia pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą AMI veiklai;
 • AMI vykdo šią pagrindinę komercinę–ūkinę  veiklą:  nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas  (Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytos veiklos kodas: 68.20).